close
تبلیغات در اینترنت

ارزیابی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگ

بهترین مکان برای نمایش تبلیغات شما بهترین مکان برای نمایش تبلیغات شما

ارزیابی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگ

بازدید: 220
دسته بندی: دانلود فایل,
 ارزیابی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگ

 

ارزیابی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی

این تحقیق متشکل از دو بخش است، در بخش اول ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط بررسی شده است و در بخش دوم نیز ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط مورد ارزیابی قرار گرفته است

دانلود ارزیابی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی

محافظه کاری مشروط
انتظارات باز ار سرمایه
ساختارهای تامین مالی
ساختارهای رقابتی محصولات
ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط
ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد  حسابداری
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 315 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 97

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

ارزیابی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی

*استفاده از اطلاعات شرکتهای عضو بورس تهران بر روی سالهای 1380 تا 1388
 
 
چکیده
این تحقیق متشکل از دو بخش است، در بخش اول ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط بررسی شده است و در بخش دوم نیز ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط مورد ارزیابی قرار گرفته است.برای این منظور از اطلاعات شرکتهای عضو بورس تهران بر روی سالهای 1380 تا 1388 استفاده شده است. جهت سنجش محافظه کاری مشروط از مدل باسو (1997) استفاده شده است و جهت ارزیابی اثر رقابت و تامین مالی بر روی محافظه کاری مشروط، ساختارهای رقابتی و تامین مالی به مدل باسو اضافه شده اند. رقابت حالت چند بعدی دارد که مهمترین آنها شامل قابلیت جانشینی، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز، و تعداد شرکت می باشند.
 
ارتباط بین ابعاد پنچ گانه رقابت و محافظه کاری مشروط در قالب پنچ فرضیه اختصاصی بررسی شده است. سپس با استفاده از این ابعاد، متغیر ترکیبی برای سنجش رقابت بدست آمده و در قالب فرضیه کلی، ارتباط بین رقابت و محافظه کاری مشروط حسابداری بررسی شده است. آزمون فرضیه های اختصاصی بیانگر این است که بر خلاف انتظار بین قابلیت جانشینی و محافظه کاری مشروط ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد. ارتباط بین حجم تقاضا و تعداد شرکتهای عضو صنایع با محافظه کاری مشروط مطابق انتظار، مثبت و معنادار است. همچنین ارتباط بین موانع ورود و محافظه کاری مشروط مطابق میل، معکوس و معنادار است.
 
نهایتا بین نسبت تمرکز و محافظه کاری مشروط بر اساس پیش بینی ها ارتباط معکوس، ولی ضعیف مشاهده می شود. آزمون فرضیه کلی نیز نشان داد بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط در گزارش گری مالی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج بخش دوم تحقیق نشان داد که شرکتهایی که از طریق بدهی های بلند مدت تامین مالی می کنند، بر خلاف انتظار، نه در دوره ی تامین مالی و نه در دوره ی قبل از آن سطح محافظه کاری مشروط را کاهش نمی دهند. اما شرکتهایی که از طریق حقوق صاحبان سهام تامین مالی می کنند، مطابق انتظار، هم در دوره تامین مالی و هم در دوره قبل از آن، سطح محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی را کاهش می دهند.
 
 
واژه گان کلیدی:

محافظه کاری مشروط

انتظارات باز ار سرمایه

ساختارهای تامین مالی

ساختارهای رقابتی محصولات

 
 
مقدمه
    اطلاعات نقش اساسی در عملكرد بازارها دارد، زیرا اغلب تصمیمات، از جمله تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سرمایه، تصمیم گیری در خصوص ورود یا خروج رقبا به صنایع، نحوه تامین مالی( از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) و تصمیم گیری در خصوص سطح افشای اطلاعات انعطاف پذیر، در شرایط عدم اطمینان انجام می شود. هدف گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مفید به استفاده کنندگان است. اطلاعاتی مفید هستند که خصوصیات کیفی از جمله قابل اتکا بودن و مربوط بودن را داشته باشند. یکی از اجزائ قابلیت اتکای اطلاعات، رعایت اصل محافظه کاری است. که کمیته فنی استاندارهای حسابداری ایران از آن به عنوان اصل احتیاط یاد می کند. 
 
باسو (1997) بیان می نماید که، محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت برای شناسایی درآمدها و هزینه ها است، که منجر به کم نمایی سود و دارایی ها می شود. بنابراین اتخاذ سیاست محافظه کارانه با ارایه تصویری نامناسب از وضعیت مالی و قدرت سود آوری واحد تجاری، از یک طرف فشارها و تهدیدات ناشی از رقابت را  کاهش می دهد و از طرف دیگر انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران از عملکرد آتی واحد تجاری را کاهش می دهد. مدیریت با ارزیابی منافع و مخارج اتخاذ رویکرد محافظه کارانه یا جسورانه، به دنبال حد اکثر سازی ثروت ذی نفعان خود هستند.  به نظر می رسد با افزایش فشارهای رقابتی سطح محافظه کاری نیز افزایش یابد. ولی در مواقع نیاز به منابع مالی سطح محافظه کاری کاهش یابد. بنابراین در راستای کمک به مدیران و ذی نفعان واحدهای تجاری در این پژوهس به بررسی موضوعات زیر پرداخته می شود.
 

1.ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری چگونه است.

2.ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری چگونه است.

 
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول؛ کلیات تحققیق
1-1.مقدمه2
1-2.تشریح و بیان موضوع3
1-3.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق4
1-4.نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش5
1-5.استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه5
1-6.فرضیه های تحقیق6
1-7.روش تحقیق7
1-8.مدلهای تحقیق9
1-9.متغیرهای تحقیق10
1-10.تعریف واژه گان کلیدی13
1-11.خلاصه فصل14
1-12. چارچوب فصول بعد14
 
فصل دوم؛ مبانی نظری و ادبیات تحقیق
2-1. مقدمه:16
2-2. مفید بودن اطلاعات مالی17

2-3. مفهوم محافظه كاری18

2-4. دیدگاههای  محافظه کاری19
2-4-1. دیدگاه قراردادی20
2-4-2. دیدگاه دعاوی حقوقی21
2-4-3. دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری21
2-4-4. دیدگاه مالیاتی22
2-4-5. دیدگاه هزینه های سیاسی22
2-4-6. رقابت در بازار23

2-5. انواع محافظه کاری24

2-5-1. محافظه کاری نامشروط24
2-5-2. محافظه کاری مشروط24
2-6. اندازهگیری محافظه کاری26

2-6-1. معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان26

2-6-2. معیار محافظه كاری مبتنی بر ارزشهای بازار27
2-6-3. معیارهای محافظه كاری مبتنی بر اقلام تعهدی28
2-6-4. معیار چولگی منفی توزیع سود و جریانهای نقدی29

2-7. عوامل موثر بر محافظه کاری29

2-8.  رقابت در بازار30
2-9. محافظه کاری حسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات31

2-10. انواع رقابت و محافظه کاری حسابداری33

2-10-1. محافظه کاری حسابداری و رقابت برای جلوگیری از ورد رقبای جدید (بالقوه)33
2-10-2. محافظه کاری حسابداری و رقابت با  شرکای (رقبای) حاضر در صنعت (بالفعل)34
2-11. اندازه گیری رقابت35
2-12. تامین مالی و محافظه کاری حسابداری36
2-13. پیشینه تحقیق38
2-13-1. تحقیقات خارجی38
2-13-2. تحقیقات داخلی42
 
فصل سوم؛ روش تحقیق
3-1. مقدمه46
3-2. روش تحقیق46
3-3. جامعه آماری46
3-4. نمونه آماری47
3-5.فرضیه ها و مبانی نظری آنها50
3-6. طریقه استخراج مدلها52
3-7. روش گردآوری داده ها59
3-8. روش های آماری مورد استفاده59
3-9. خلاصه فصل59
 
فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها
مقدمه62

4-1. بخش اول؛ بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط حسابداری62

4-1-1. آمار توصیفی62
4-1-2. ضرایب همبستگی63
4-1-3. آزمون مدل باسو(1997)64
4-1-4. نتایج آزمون فرضیه های بخش اول (ارتباط ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری)65

4-2. بخش دوم؛ بررسی ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط حسابداری70

4-2-1. آمار توصیفی70
4-2-2. جدول ضرایب همبستگی بخش دوم71
4-2-3. نتایج آزمون فرضیه های بخش دوم (ارتباط ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط حسابداری)72
4-3. بررسی فروض خطی رکرسیون77
4-4. خلاصه فصل78
 
فصل پنجم؛ خلاصه و نتیجه گیری
5-1- مقدمه80
5-2. خلاصه و نتیجه گیری80
5-3- محدودیت های تحقیق84
5-4- پیشنهادهای کاربردی تحقیق85
5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی86
منابع و ماخذ88
 
 
 

دانلود ارزیابی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی


این مطلب در تاریخ: یکشنبه 24 آبان 1394 ساعت: 10:49 منتشر شده است
نظرات()

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

» رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

تبلیغات

متن

آمار


آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 4

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 2,360
بازدید دیروز بازدید دیروز : 2,247
آي پي امروز آي پي امروز : 102
آي پي ديروز آي پي ديروز : 105
بازدید هفته بازدید هفته : 2,360
بازدید ماه بازدید ماه : 9,976
بازدید سال بازدید سال : 9,976
بازدید کلی بازدید کلی : 1,924,561

اطلاعات شما اطلاعات شما
آی پی آی پی : 54.144.16.135
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
تاریخ امروز امروز : دوشنبه 04 تیر 1397

خبرنامه

براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

تصویر ثابت